Vývoj udalostí – projekt BAJO / Marián Bajan, lesík Krasovského

ZÁMER: POLYFUNKČNÝ OBEJKT BAJO – KRASOVSKÉHO ULICA, BRATISLAVA-PETRŽALKA

pozemok register “C“ parcelné č. 5105/238, 5202/8, 5105/433 v katastrálnom území Petržalka.

Investor: F arch, s.r.o., Veternicová 24, IČO: 35 896 248, 841 05 Bratislava 4

projektová dokumentácia zámeru „polyfunkčný objekt BAJO“ (oznámenie o zmene):
http://eia.enviroportal.sk/zoznam?q=bajo&zakon=0&stav=0&kraj=0&okres=0&oblast=0

Vývoj udalostí:

Máj 2007

Investor, spoločnosť F arch, s.r.o., prostredníctvom spoločnosti STAVO-ing, s.r.o.,  rozoslala žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre vydanie územného povolenia k stavbe „polyfunkčný objekt BAJO“. V nadväznosti na tieto žiadosti boli vydané nasledujúce stanoviská a vyjadrenia:

 • 30. mája 2007 – Ministerstvo obrany SR, Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov, Odbor podpory obrany a infraštruktúry, (stanovisko):
  • V súlade so stanoviskami dotknutých rezortných zložiek Ministerstvo obrany  nemá pripomienky k realizácii stavby „Polyfunkčný objekt BAJO“
 • 07. júna 2007 – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (vyjadrenie):
  • K umiestneniu „Polyfunkčný objekt BAJO“ nemáme námietky. K navrhovanému technickému riešeniu zásobovania vodou a odvádzaniu odpadových vôd nemáme námietky, ak budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadrení.
 • 12. júna 2007 – OÚŽP v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva,
  • Za dodržania stanovených podmienok nemajú k stavbe výhrady.
 • 30. júla 2007 – Mestská časť Bratislava – Petržalka, (rozhodnutie):
  • Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny vydáva súhlas na výrub 2 ks jaseňa štíhleho a 3 ks topoľa x sivého, ktoré rastú na pozemku s parcelovým č.205/238 vo vlastníctve investora F arch. Vyčíslená spoločenská hodnota drevín: 109 900 sk.

Január 2008

spoločnosť F arch, s.r.o. podala pôvodný návrh „Polyfunkčného objektu BAJO“ , ktorý bol spracovaný v stupni pre územné konanie (16 podlažná budova).

Marec 2008

zámer „Polyfunkčný objekt BAJO“ bol vypracovaný a posúdený podľa §22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

25. apríla 2008

navrhovateľ spoločnosť F arch, s.r.o. doručila doplnený zámer „Polyfunkčný objekt  BAJO“ na príslušný orgán, ktorým je Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. Zároveň požiadali listom z dňa 14.04.2008 /doplnenie 25.04.2008/o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti. V nadväznosti na túto žiadosť OÚ ŽP v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny vydal vyjadrenie, v ktorom uvádza, že po zvážení argumentov uvedených v žiadosti im oznamujú, že upúšťajú od požiadavky variantného riešenia zámeru.
dokument: OÚ ŽP v BA – vyjadrenie (upustenie od variantného zámeru) 25/4/2008 (685)

29. apríla 2008

Spoločnosť F arch s.r.o., rozposlala zámer  „Polyfunkčný objekt BAJO“ na rezortné orgány, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec.

Na základe doručenia zámeru OÚ ŽP v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, vykonal pre predmetný zámer zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci zisťovacieho konania boli OÚ ŽP v Bratislave doručené nasledujúce stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, obce a taktiež pripomienky účastníkov konania a verejnosti, na základe ktorých vydal OÚ ŽP v Bratislave rozhodnutie (dole):

06. mája 2008 – OÚ ŽP v Bratislave, orgán ochrany ovzdušia

 • z hľadiska ochrany ovzdušia nie je potrebné predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

07. mája 2008 – OÚ ŽP v Bratislave, orgán ochrany ovzdušia, úsek manažmentu enviromentálnych rizík,

 • nemá pripomienky

13. mája 2008 – OÚ ŽP v Bratislave, orgán odpadového hospodárstva

 • nemá zásadné pripomienky k predloženému zámeru a netrvá na vypracovaní Správy o hodnotení v zmysle zákona. Podmienky pre stavbu budú špecifikované v rámci vyjadrenia v povoľovacom procese.

13. mája 2008 – OÚ ŽP v Bratislave, vodohospodársky orgán

 • má pripomienky: v dotknutom je potrebné vykonať podrobný hydrogeologický prieskum a doplniť posúdenie vplyvu stavby na vody, do dokumentácie zapracovať opatrenia na zabránenie znečistenia podzemných vôd, doplniť spôsob využívania podzemnej vody ako zdroja tepelnej energie pre zavlažovanie areálu.

14. mája 2008 – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 • odporúča, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona, pri rešpektovaní podmienok: pre ďalší stupeň dokumentácie spracovať posúdenie zaťaženia životného prostredia od súčasnej dopravy s návrhom opatrení na minimalizáciu negatívneho dopadu na prevádzku a užívanie objektu aj do budúcnosti.

21. mája 2008 – Mestská časť Bratislava – Petržalka

 • v stanovisku s navrhovaným zámerom nesúhlasí z týchto dôvodov:
  • návrh stavby nerešpektuje prípustný podiel bytov 10-30% celkových nadzemných podlažných plôch stanovený územným plánom.
  • Umiestenie ďalšej výškovej budovy (16 NP) je neprípustné vzhľadom na už realizovanú stavbu (spol. Stavo-ing, s.r.o., 18 NP) a stavbu (spol. IDP, s.r.o., 16 NP), na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.
  • Územný plán zóny CMC Petržalka v tomto priestore nerieši umiestenie výškovej stavby ale budovy o výške max. 6 podlaží.
  • Umiestnenie budovy s jej dopravnými nárokmi do bezprostrednej blízkosti Sadu Janka Kráľa je tiež neprijateľné z dôvodov jej nepriaznivého vplyvu na tienené a dopravou atakované dreviny.
  • Podmienky: v ďalšom konaní rešpektovať uvedené pripomienky, navrhovateľ vypracuje štúdie dopadu realizácie na zmenu hydrogeologických pomerov a štúdie zmeny vodného režimu v dotknutej lokalite vo vzťahu k Sadu Janka Kráľa.

dokument: MČ BA-Petržalka – stanovisko k BAJO vydané v rámci EIA 21/5/2008 (618)

23. mája 2008 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava

 • netrvá na pokračovaní posudzovania zámeru. Svetlotechnický posudok (Ing. Rapant) nepreukázal neprípustné zníženie denného osvetlenia v susediacich jestvujúcich i navrhovaných objektoch, okrem 1. NP polyfunkčného objektu, kde navrhuje združené osvetlenie.

23. mája 2008 – Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave

 • nemá pripomienky

26. mája 2008 – Krajský pamiatkový úrad v Bratislave

 • zámer nerieši činnosť na pamiatkovo chránenom území, nenachádza sa v ochrannom pásme a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky. Stanovisko rieši len potencionálne nálezy pri samotnej činnosti.

26. mája 2008 – OÚ ŽP v Bratislave, orgán ochrany prírody a krajiny

 • stavba sa navrhuje realizovať v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany, lokalita je v kontakte so Sadom JK, ktorý je biocentrom regionálneho významu (RBC č.37) a súčasne významnou genofondovou plochou flóry i fauny podľa RÚSES mesta Bratislavy, ako aj v blízkosti provincionálneho biokoridoru Dunaj (č.XIII). Navrhovaný objekt spolu s ďalšími výškovými budovami nesporne zvýši vzájomné pôsobenie bariérových prvkov krajiny. Zdrojom stresových faktorov podstatného významu v danom priestore je však už súčasná cesta i železničná doprava. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepožadujú posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Verejnosť:

Združenie domových samospráv
 • požadovali obmedziť výšku objektu, vypracovať hydrogeologickú a dendrologickú správu.
Mgr. Renáta Záhoráková
 • navrhovala OÚ ŽP v Bratislave dať podnet, aby Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím určilo, že  zámer podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie.
P. Klára Hornišová
 • namietala proti chýbajúcim údajom v zámere o vyhodnotení potreby a opodstatnenosti investičného zámeru, proti uvažovaniu s budúcou výstavbou mrakodrapov v rámci CMC – Petržalka, za nevyhovujúcu považuje časť zámeru o multikriteriálnom hodnotení.
Nádej pre Sad Janka kráľa, Občianska iniciatíva za záchranu životného prostredia v Starom meste – za záchranu parku a Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
 • namietajú, že zámer nehodnotí vplyv na Sad Janka Kráľa, súlad s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, pretože sa nenavrhuje v mieste kompozičného uzla, ako aj proti hodnoteniu, že zámer zodpovedá kompozícii zástavby overenej územným plánom zóny CMC Petržalka, lebo ten sa netýka územia západne od Jantárovej cesty. Deklarujú negatívny vplyv na zeleň. Žiadajú ďalej posudzovať činnosť podľa z. č. 24/2006, prizvať zástupcov občanov k tvorbe multikriteriálneho hodnotenia, variantnosť zámeru, doloženie mapy potencionálnych rizík s ich vyhodnotením.
Ing. Anna Kovárová za Samosprávu Ľubovnianska 1 v Bratislave
 • namieta nedostatočne spracovaný nulový variant zdeformované kritéria hodnotenia vplyvov, izolované posudzovanie vplyvov dopravy.

Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutá obec:

v zákonnej lehote a ani do vydania rozhodnutia písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručilo. (Predmetné stanovisko Hl. mesta Bratislavy existuje, ako bude uvedené nižšie, bolo však vydané a následne doručené už po uplynutí zákonnej lehoty)

02. júna.2008

Rozhodnutie OÚ ŽP v Bratislave: Na základe zisťovacieho konania OÚ ŽP v Bratislave vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „Polyfunkčný objekt BAJO“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ako sa OÚ ŽP v Bratislave vyrovnal s námietkami účastníkov a dotknutých orgánov je uvedené v odôvodnení predmetného rozhodnutia

dokument: OÚ ŽP v BA – rozhodnutie (zámer sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z.) 2/6/2008 (880)

August 2008

Spoločnosť BAJOPROJEKT, s.r.o., spracovala pre F arch, s.r.o., zmenu navrhovanej činnosti „polyfunkčný objekt BAJO“. V tejto fáze došlo ku „kozmetickým“ zmenám parametrov stavby. Nepatrne sa znížila zastavaná plocha a obstavaný priestor objektu, taktiež sa znížil počet parkovacích miest, počet nadzemných podlaží bol však navýšený z pôvodných 16 na 25 nadzemných podlaží.

20. januára 2009

Spoločnosť F arch, s.r.o. podala žiadosť o záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti (doplnená 18.06.2009 a 09/2009). Tu je už spomínaný 25-podlažný objekt.

28.septembra 2009

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vydalo záväzné stanovisko k  investičnej činnosti. Hlavné mesto v ňom súhlasí s investičnou činnosťou, vydané stanovisko bolo platné iba jeden rok od jeho vydania, t.j. do 28.9.2010

dokument: Hl. mesto SR BA – záväzné stanovisko k invest. činnosti 28/9/2009 (580)

August 2010

BAJOPROJEKT, spol. s.r.o., rozposiela žiadosti o zaujatie stanoviska k dokumentácii pre územné konanie a žiadosti o aktualizáciu vyjadrení k územnému konaniu pre „Polyfunkčný objekt BAJO“. Žiadosť o zaujatie stanoviska k dokumentácii pre územné konanie „Polyfunkčný objekt BAJO“ zaslala aj spoločnosť PETRING s.r.o. /na Ministerstvo obrany SR 25.8.2010/

Stanoviská a vyjadrenia doručené spoločnosti BAJOPROJEKT, s.r.o.:

13. augusta 2010 – Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., (vyjadrenie):

 • s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, za predpokladu, že sa podmienky nakladania s komunálnym odpadom v ďalšom stupni  PD nezmenia, považujte toto naše vyjadrenie aj ako súhlasné stanovisko k stavebnému konaniu.

19. augusta 2010 – OÚŽP v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, (vyjadrenie):

 • po preštudovaní dokumentácie sme zistili, že v dokumentácii nedošlo k úpravám, vzhľadom na uvedené, pôvodné vyjadrenie ostáva v platnosti

24. augusta 2010 – OÚŽP v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, (vyjadrenie):

 • k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody nevyžaduje.

25. augusta 2010 – Západoslovenská energetika, a.s., (vyjadrenie):

 • z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanoud okumentáciou stavby „polyfunkčný objekt BAJO“ v zásade súhlasíme za splnenia uvedených podmienok (podmienky sa týkajú odberania el. energie a pod.).

25. augusta 2010 – Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, (vyjadrenie):

 • v súlade s odbornými stanoviskami dotknutých rezortných zložiek Ministerstvo obrany SR nemá pripomienky k umiestneniu stavby „polyfunkčný objekt BAJO“, ktorého maximálna výška je 78 m.

28. augusta 2010 – OÚŽP v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, (vyjadrenie):

 • OÚŽP ako príslušný orgán ochrany ovzdušia nemá k dokumentácii námietky, nakoľko súčasťou projektu nie je stavba zdroja znečisťovania ovzdušia, k povoleniu stavby nie je potrebný súhlas podľa zákona § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

30. augusta 2010 – Letecký úrad Slovenskej republiky, (vyjadrenie):

 • s umiestnením predmetnej stavby súhlasí s podmienkou predloženia projektu organizácie výstavby s typmi dvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri stavbe s údajmi ich maximálnych výšok.

31. augusta 2010 – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (vyjadrenie):

 • k navrhovaným architektonickým zmenám nemáme pripomienky, z hľadiska zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania v plnom rozsahu potvrdzujeme naše predchádzajúce stanovisko.

14. septembra 2010 – OÚŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, (vyjadrenie):

 • z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné do urbanistickej štúdie zapracovať nasledovné podmienky:
  • predložiť vyjadrenie BVS, a.s., k projektu pre stavebné povolenie, vypracovať projekt zakladania stavby vrátane spôsobu čerpania podzemných vôd, vyjadrenie SVP, OZ Bratislava, povolenie na čerpanie vody, atď.Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu  štátnej vodnej správy.

27. septembra 2010

Spoločnosť F arch, s.r.o. podala žiadosť o predĺženie platnosti záväzného stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti. Je potrebné všimnúť si dátum podania žiadosti. Žiadosť bola podaná v predposledný deň platnosti predmetného záväzného stanoviska.

dokument: F arch – žiadosť o predĺženie platnosti záväzného stanoviska 27/9/2010 (797)

Rovnako v tento deň bola podaná žiadosť na Mestskú časť Bratislava – Petržalka o vydanie územného rozhodnutia na „Polyfunkčný objekt BAJO“ /žiadosť bola čiastočne doplnená 16.11.2010/. Rovnako je potrebné všimnúť si, že bola podaná v predposledný deň platnosti predmetného záväzného stanoviska.

29. SEPTEMBRA 2010

Hl. mesto SR Bratislava požiadalo spoločnosť F arch, s.r.o., o doplnenie podania žiadosti o predĺženie záväzného stanoviska k investičnej činnosti. Spoločnosť F arch, s.r.o., žiadosť nedoplnila.

5. Októbra 2010 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, (vyjadrenie):

 • súhlasí s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „polyfunkčný objekt BAJO“. Súčasne stanovuje podmienky, ktorých splnenie žiada preukázať v rámci stavebného konania: vypracovať hlukovú štúdiu, riešiť potrebnú nepriezvučnosť, preukázať vyhovujúce denné osvetlenie, atď.

15. Októbra 2010 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, (vyjadrenie):

 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, (stanovisko):
  • s požiarnobezpečnostným riešením súhlasí bez pripomienok.
  • Toto stanovisko nenahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona
  • o stanovisko žiadala spoločnosť FPB, s.r.o.

16.12.2010 – Mestská časť Bratislava – Petržalka, rozhodnutie:

vyzýva spoločnosť F arch, s.r.o., na doplnenie dokladov k žiadosti na vydanie územného rozhodnutia, nakoľko predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie možnosti umiestnenia stavby a vydanie územného rozhodnutia. Lehota na doplnenie údajov v rozhodnutí je 60 dní. V rozhodnutí je taktiež uvedené, že v prípade, ak žiadosť nebude v stanovenom termíne doplnená, stavebný úrad konanie zastaví. Ako bude možné vidieť nižšie, nestalo sa tak!

dokument: MČ BA-Petržalka – rozhodnutie (výzva na doplnenie podkladov) 16/12/2010 (637)

júl 2011

Archiza – projektová kancelária, spracovaný svetlotechnický posudok polyfunkčného objektu a jeho vplyvu na okolie (vplyv iba na okolitú zástavbu, nerieši vplyv na Sad Janka Kráľa, spracoval Ing. arch M. Záhorský)

dokument: Archiza – svetlotechnický posudok júl/2010 (1885)

20. septembra 2011 – AG&E, s.r.o., protokol o stanovení objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a kategórii radónového rizika.

 • na základe meraní: Kategória radónového rizika –  podľa normy STN 73 0601 – VYSOKÉ. Je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia.

 26. októbra 2011 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, (stanovisko):

 • súhlasné stanovisko ÚNSS pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér, z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím žiadajú dodržanie právnych predpisov pri návrhu chodníkov, priechodov pre chodcov, atď.

28. októbra 2011 – Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, (stanovisko):

 • s vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.

02. novembra 2011 – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno – inžinierske oddelenie, (stanovisko):

 • KDI súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a vydaním územného rozhodnutia uvedeného objektu za splnenia nasledovných podmienok:
 • označiť parkovacie miesta, zapracovať jestvujúce dopravné značenie, regulovať vjazd do garáží, zachovať územnú rezervu pre možnú budúcu križovatku, atď.

13. januára 2011 – Hl. mesto SR Bratislava

vrátenie podania žiadosti o predĺženie platnosti záväzného stanoviska k investičnej činnosti spoločnosti F arch, s.r.o., ktoré považuje za neaktuálne. Predmetná stavba nezískala platné záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy

dokument: Hl. mesto SR BA – vrátenie žiadosti F arch o predĺženie záväzného stanoviska (667)

30. augusta 2011

Spoločnosť F arch, s.r.o., predložila OÚ ŽP v Bratislave Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO“ (doplnené dňa 10.10.2011), rovnako aj tu sa už jedná o 25 podlažnú budovu.

19. októbra 2011

Mestská časť Bratislava Petržalka vydala stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „polyfunkčný objekt BAJO“, o ktoré ho požiadal OÚ ŽP v Bratislave, oddelenie prierezových a enviromentálnych činnosti. V závere tohto stanoviska sa mestská časť vyjadrila k zmene zámeru kladne, čo je protichodné vyjadrenie k stanovisku mestskej časti z 21.05.2008 (hore), ktoré so zámerom nesúhlasilo.

dokument: MČ BA-Pet – stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 19/10/2011 (650)

25.novembra 2011 – Vyjadrenie OÚ ŽP v Bratislave, oddelenie prierezových enviromentálnych činností

OÚ ŽP v Bratislave na základe posúdenia zmeny navrhovanej činnosti vydal vyjadrenie, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ ŽP v Bratislave porovnával pôvodný zámer s navrhovanou zmenou zámeru. Rozhodol pravdepodobne na základe údajov o zmene zámeru, podľa ktorých sa parametre stavby v zmene zámeru zmenšili oproti parametrom stavby v pôvodnom zámere.

dokument: OÚ ŽP v BA – vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti 25/10/2011 (958)

22. novembra 2011

Spoločnosť F arch, s.r.o. doplnila dokumentáciu pre územné konanie „Polyfunkčného objektu BAJO“ na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Potrebné údaje a dokumenty však boli doplnené až 22.11.2011, teda takmer 300 dní po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 16.12.2010 !!!!

8. decembra 2011

odpoveď Hl. mesta SR Bratislavy na list pani Cindie Luest a pána Rolanda Kwonga, v ktorom žiadali zastavenie, resp. obmedzenie výstavby „Polyfunkčného objektu BAJO“ v lokalite na Krasovského ulici.

dokument: Hl. mesto SR BA – odpoveď na list Cindie Luest&Rolanda Kwonga 8/12/2011 (613)

Vzhľadom na túto žiadosť sa v ňom konštatuje, že došlo k zmene a doplneniu územného plánu, lokalita bola zaregulovaná kódom G 201. Konštatujú tiež, že naďalej platí skutočnosť, že zámer „Polyfunkčný objekt BAJO“ nemá platné záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti.

25. januára 2012

vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k listu Judr. Pavla Nechalu zo dňa 19.1.2012

dokument: Hl. mesto SR BA – vyjadrenie k listu JUDr. Pavla Nechalu 25/1/2012 (1207)

Konštatuje sa v ňom, že Hlavné mesto SR Bratislava zaujalo stanovisko k zámeru „polyf. o. BAJO“ pod č.j.: MAGS OUP-33358/87197, RUP-344/08, EIA č. 31, zo dňa 3.7.2008. Uvedené stanovisko bolo zaslané OÚŽP v Bratislave až dňa 12.8.2008 /dávno po uplynutí zákonnej lehoty 21 dní na doručenie stanoviska; samotné rozhodnutie o zámere bolo vydané už 2.6.2008/

Taktiež sa domnievajú, že príslušný orgán životného prostredia – OÚ ŽP v Bratislave pri vydávaní „Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“ mal zohľadniť skutočnosť, že činnosť nemala platné záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti.

01. marca 2012

Mestská časť Bratislava – Petržalka vydala Oznámenie o začatí územného konania. Konanie sa začalo aj napriek spomínanému rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 16.12.2010 (hore), v ktorom ako popisujeme, je uvedené, že v prípade nedodržania lehoty na doplnenie dokladov a údajov dôjde k zastaveniu územného konania!!!!

dokument: MČ BA-Petržalka – Oznámenie o začatí územného konania 1/3/2012 (598)

13. marca 2012

Letecký úrad Slovenskej republiky vydal odpoveď k oznámeniu o začatí územného konania, v ktorej žiada predloženie projektovej dokumentácie k odsúhlaseniu a projekt výstavby s uvedením typov zdvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri predmetnej stavbe, s údajmi ich maximálnych výšok.

19. marca 2012

OÚ ŽP v Bratislave, orgán ochrany prírody a krajiny vydal vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „Polyfunkčný objekt BAJO“.  Svojim vyjadrením rušia svoje predchádzajúce vyjadrenie zo dňa 24.08.2010 a nahrádzajú ho týmto vyjadrením k vydaniu územného rozhodnutia o umiestení stavby „polyfunkčný objekt BAJO“ .

dokument: OÚ ŽP v BA, odbor ochrany prír. a krajiny – vyjadrenie k začatí ÚK 19/3/2012 (1068)

OÚ ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy podal námietku k územnému konaniu stavby „polyfunkčný objekt BAJO“. Žiadajú prerušenie územného konania do doby splnenia všetkých podmienok a zároveň vydania súhlasného stanoviska štátnej vodnej správy.

dokument: OÚ ŽP v BA, odbor štátnej vodnej správy – námietka k začatiu ÚK 19/3/2012 (640)  

OÚ ŽP v Bratislave, oddelenie prierezových a enviromentálnych činností vydal stanovisko k oznámeniu o začatí územného konania, v ktorom požaduje zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zisťovacieho konania, ktoré boli uvedené v rozhodnutí zo dňa 02.06.2008.

dokument: OÚ ŽP v BA, oddelenie prierez. a enviro. činností – stanovisko k začatí ÚK (617)

19. marca 2012

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy vydal odpoveď na oznámenie o začatí územného konania, v ktorom upozorňuje na nové skutočnosti, a to že sa zmenili podmienky v území tým, boli schválené zmeny a doplnky 02 územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. V druhom rade upozorňujú, že stavba nemá platné záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy

dokument: Hl. mesto SR BA – odpoveď na oznámenie o začatí ÚK 19/3/2012 (627)

21. marca 2012

Krajský pamiatkový úrad Bratislava uplatnil námietku, v ktorej konštatuje nemožnosť vydania záväzného stanoviska, keďže mu nebola predložená žiadna ďalšia dokumentácia na vydanie tohto stanoviska.

dokument: Krajský pamiatkový úrad v BA – námietka k začatiu ÚK 21/3/2012 (733)                   

Dopravný podnik Bratislava vydal nesúhlasne stanovisko k oznámeniu o začatí územného konania, v ktorom s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu nesúhlasia.

dokument: Dopravný podnik BA – stanovisko k začatiuÚK 21/3/2012 (812)

19. APRÍLA

Dňa 19.apríla 2012 bola Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručená Žiadosť o potvrdenie, doplnenie, zmenu alebo nahradenie záväzného stanoviska, ktorú magistrátu adresovala Mestská časť Bratislava – Petržalka. Žiada v ňom vydanie neskoršieho záväzného stanoviska k investičnej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“, ktoré zohľadní zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, VZN č. 17/2011, ako aj skutočnosť, že predmetná stavba nemá platné záväzné stanovisko hlavného mesta. Lehota na vybavenie žiadosti bola do 21.05.2012.

10. MÁJA 

Dňa 10. mája 2012 bola pracovníčkou Referátu usmerňovania investičných činností vypracovaná odpoveď, s ktorou sa však vedenie oddelenia nestotožnilo (Referát patrí pod Oddelenie územného rozvoja mesta).

V zákonnej lehote 30 dní nebola nová odpoveď spracovaná ani doručená a Magistrát tak zmeškal lehotu na vybavenie žiadosti.

dokument: MC BA-Pet_ziadost o potvrdenie, doplnenie, zmenu al. nahradenie zavazneho stanoviska_120402 (835)

17. MÁJA

Následne na to bola dňa 17. mája 2012 magistrátu doručená Opätovná žiadosť o potvrdenie, doplnenie, zmenu alebo nahradenie záväzného stanoviska, ktorú rovnako zaslala Mestská časť Bratislava – Petržalka. Na túto žiadosť pracovníčka Referátu nereagovala s odôvodnením, že Opätovná žiadosť sa týka tej istej veci ako žiadosť predošlá a túto považovala za vybavenú, keďže predmetný spis bol vyexpedovaný.

dokument: MC BA-Pet_opatovna ziadost o potvrdenie, doplnenie, zmenu al. nahradenie zavazneho stanoviska_120515 (839)

15. JÚNA

Pracovníčka Referátu opäť dostala predmetný spis na prepracovanie odpovede až 15. júna 2012, t.j. viac ako mesiac po doručení Opätovnej žiadosti. Podotýkame, že lehota na vybavenie Opätovnej žiadosti uplynie 18. júna 2012. Je teda vysoký predpoklad, že magistrát zmešká aj túto lehotu a Mestská časť začne konať podľa vlastného výkladu Územného plánu.

Na otázky kde sa spis zdržal, aké boli dôvody zdržania a kto je za to zodpovedný, pracovníčka  nevedela odpovedať, odporučila nám skontaktovať sa s vedúcou Oddelenia územného rozvoja mesta Ing. Máriou Kullmanovou. Následné pokusy skontaktovať sa s p. Ing. Kullmanovú boli neúspešné.

Dňa 15.06.2012 bolo Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle predchádzajúcich žiadostí Mestskej časti Bratislava – Petržalka vydané nové Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti. V tomto stanovisku magistrát NESÚHLASÍ s umiestením stavby Polyfunkčný objekt BAJO, cit. zo stanoviska:

 • predložená dokumentácia uvádza plochu riešeného územia 9,161 m2, pričom vlastníctvo investor deklaruje k pozemkom vo výmere 4,526 m2. Z doloženej situácie vyplýva, že východná hranica posudzovaného územia bloku je totožná s jestvujúcim susedným polyfunkčným objektom, pričom deklarovaná plocha riešeného územia podľa našich zistení nekorešponduje so skutočnou výmerou (cca 7800 m2) posudzovaného bloku,
 • chybný údaj v dokumentácii, kde nekorešponduje súčet celkových plôch bývania a občianskej vybavenosti.

V nadväznosti na uvedené, podľa našich prepočtov je dosiahnutý IPP = 2,06, IZP = 0,27, KZ = 0,42, t.j. nie je dodržaná regulácia intenzity využitia územia.

Z uvedeného vplýva, že uvažovaný zámer nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.“

dokument: MAGISTRAT BA_zavazne stanovisko hlavneho mesta SR BA k investicnej cinnosti_120628.pdf (1127)

Predmetné stanovisko bolo doručené Mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 27.06.2012. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka do dnešného dňa žiadnym spôsobom na toto stanovisko nezareagoval, aj keď mu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vyplýva povinnosť v takomto prípade návrh zamietnuť. V druhom rade stavebný zákon hovorí, že obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

 


Top