Súčasnosť Sadu Janka Kráľa

Ochrana:

Petržalský park už v r. 1919 na základe rozhodnutia vládneho komisariátu pre pamiatky vyhlásili za štátom chránený významný kultúrny priestor. Toto rozhodnutie sa vzťahovalo aj na najvzácnejšie exempláre starých pamätných stromov, napríklad Napoleonov Platan javorolistý.

V nedávnom období bol Sad Janka Kráľa chránený v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v kategórii historická zeleň. V súčasnosti je Sad Janka Kráľa národnou kultúrnou pamiatkou zaradenou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 321/1, ako historický mestský park. Treba podotknúť, že tak významnej pamiatke nie je venovaná náležitá pozornosť. Vzhľadom na plánovanú výstavbu v bezprostrednom okolí Sadu si súčasná situácia žiada uskutočniť potrebné kroky k ochrane tejto pamiatky v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, a to napríklad zvýšiť stupeň ochrany pamiatky alebo určiť ochranné pásmo pamiatky podľa tohto zákona. Okrem toho je Sad biocentrom regionálneho významu (RBC č.37) a súčasne genofondovo významnou plochou flóry (dendrologický význam) i fauny (pre druhy Amphibia a Aves) podľa RÚSES mesta Bratislavy, SAŽP, rok 1994.

Je prinajmenšom smutné, že Sad taktiež nepožíva zvýšený stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V Sade platí 1. stupeň ochrany, uplatňujú sa tam len ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, teda ustanovenia, ktoré platia pre každú inú voľnú krajinu. Nepochybne tomu napomohol aj niekoľko rokov trvajúci problém nedoriešeného Územného systému ekologickej stability. V neďalekom okolí parku sa nachádzajú európsky aj regionálne ekologicky významné lokality ako provincionálny biokoridor Dunaj (č. XIII), taktiež biotop európskeho významu Soví les, ktorý bol po 20 ročnej snahe ochranárov v nedávnom období vyhlásený za chránený areál. Ostatky lužného lesa na petržalskej strane Dunaja tak dostávajú väčšiu šancu  na zachovanie pre ďalšie generácie. Dôkazom toho je aj Pečnianský les ako ďalší pozostatok lužných lesov. V roku 2010 bol vypracovaný projekt jeho ochrany a oznámený zámer na vyhlásenie Chráneného areálu Pečnianský les.

Ak keď je samotný Sad poznačený ľudskou činnosťou, je vybudovaný na ostatkoch rovnakého lužného lesa, ktorý je doteraz do určitej miery jeho súčasťou. Je preto nesmierne dôležité venovať mu náležitú pozornosť, ktorú si zaslúži. Cieľom jeho ochrany by malo byť uchovanie všetkých činiteľov a zložiek, ktoré sa podieľajú na formovaní kompozície aj biologickej zložky diela a zachovať tak jeho historický odkaz pre budúce generácie.


Investície:

V poslednom období sme zaznamenali menšie i väčšie projekty a aktivity v súvislosti s revitalizáciou Sadu Janka Kráľa. Táto obnova bola rozdelená do dvoch hlavných etáp, ktoré zastrešuje Mestská časť Bratislava – Petržalka, ako správca parku.

V rokoch 2005-2006 prebehla prvá etapa obnovy Sadu, ktorá priamo súvisela s ošetrením existujúcich, odstránením nebezpečných  a vysadením nových stromov (výrub- 168 ks, výsadba- 176 ks, vytvorenie nového trávnika- 7.530 m2). Náklady na „zelenú“ úpravu Sadu sa vyšplhali na úroveň 900 tisíc Eur.

Druhá etapa obnovy začala 7. júla 2010, kedy bol predstavený projekt možnej druhej etapy revitalizácie Sadu. Etapa je spojená s komplexnou obnovou existujúcej infraštruktúry, zverokruhov, imobiliáru, oddychových zón či verejného osvetlenia. Obnovený má byť aj amfiteáter a okrem predstavení má priniesť priestor pre drobný piknik bez ohňa, hranie komorných spoločenských hier či čitáreň. Obnova by mala by trvať 2 roky. Projekt sa má realizovať vďaka združeniu petržalských verejných financií a z fondov EÚ. Zámer bol odsúhlasený vo výške 1,7 miliónov eur (90% nákladov má byť hradených z fondov EÚ cez Operačný program Bratislavský kraj), 13 tisíc eur už bolo vynaložených na projektové prípravy. Petržalka eviduje 220 podnetov v rámci verejného pripomienkovania projektu.

Podľa neskorších informácii revitalizácii parku bránili nevysporiadané majetkové vzťahy, ktoré sú prekážkou pre získanie financií z eurofondov a vydanie stavebného povolenia. Uvádzané náklady na kompletnú revitalizáciu sa pohybovali už vo výške 3,2 miliónov eur. Po vysporiadaní majetkových vzťahov je v aktuálnom období naplánovaná čiastočná revitalizácia Sadu vo výške 500 tisíc eur.

Aktivity pre obnovu vyvíjalo aj s parkom bezprostredne susediace nákupné centrum Aupark, ktoré v jeseni 2009 vymenilo opotrebované lavičky a koše v centrálnej časti parku v hodnote takmer 16 tisíc eur.  V roku 2009 bolo tiež podpísané Memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Petržalka a Auparkom k projektom, ktoré smerujú k revitalizácii parku. V júni 2010 Aupark odštartoval projekt „Aupark ľudom“ v rámci spomínaného Memoranda o spolupráci pri revitalizácii parku, kde sa pokračovalo vo výmene ďalších 11 lavičiek. Výška investície sa vyšplhala na 15 tisíc eur.

Na konci roka 2011 petržalské miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2012, v ktorom vyhradilo prostriedky na plánovanú druhú etapu revitalizácie parku.

 

Zdroje:

http://www.appril.com/Spravy/BRATISLAVA–K-revitalizacii-Sadu-Janka-Krala-220-p.aspx

http://www.rodinka.sk/spravy/spravy/aupark-pokracuje-v-obnove-sadu-j-krala/

http://www.mojeslovensko.sk/sad-janka-krala-caka-dalsia-revitalizacia

http://www.petrzalka.sk/?program=51&config_append=99760&module_action__0__id_ci=6948

http://bratislava.sme.sk/c/6180303/petrzalski-poslanci-schvalili-vyrovnany-rozpocet-na-rok-2012.html


Občianske aktivity v okolí Sadu Janka Kráľa:

Záchrana lesíka na ul. Krasovského pri Sade Janka Kráľa.

Takmer 2 tisíc ľudí sa zišlo 27. septembra 2006 pri lesíku na Krasovského ulici neďaleko Sadu Janka kráľa, aby protestovali proti výrubu stromov. Firma IDP tam plánovala postaviť 20 poschodový polyfunkčný dom a 20 poschodový hotel s garážami. Demonštranti vytvorili okolo lesíka ľudskú reťaz a vyhlásili ho za „Územie chránené občanmi“. Petíciu občianskej iniciatívy „Nádej pre Sad Janka Kráľa“ za záchranu lesíka podpísalo 14.000 ľudí.  Výsledkom iniciatívy bolo stiahnutie bodov o predaji pozemkov z rokovania Magistrátu a ich následné presunutie na neskorší termín. V spojitosti s touto iniciatívou prebehla kampaň „Kúpme si svoj park“, kde si občania mohli kúpiť m2 lesíka. Prihlásilo sa vtedy takmer 550 záujemcov, čo znamenalo odpredaj 2446m2 z pozemku o veľkosti 9859m2 navrhnutého na predaj. Následným neschválením predaja pozemkov poslancami Magistrátu ostal odpredaj pozemkov v rukách vtedajšieho primátora Andreja Ďurkovského, ktorý mohol odstúpiť od nájomných zmlúv uzavretých s investorom na dobu neurčitú. Podobne tak urobil vtedajší starosta Petržalky Milan Ftáčnik pri stavbe investora Vista Tower.

Nakoniec bol pri ďalšom hlasovaní dňa 4. júla 2007 pozemok hlasmi 52 poslancov Magistrátu predaný investorovi. Napriek odporom a nespokojnosti verejnosti 29. marca 2008 investor väčšinu lesíka vyrúbal.

 

 

20-ročná snaha aktivistov a ochranárov za zachovanie oblasti Soví les a oblasť Pečniansky les

Približne 42 hektárov lužného lesa na petržalskej strane Dunaja tiahnucich sa od Ekonomickej univerzity a Prístavného mosta k mostu Apollo bolo vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2 /2010 z 28. decembra 2010, vyhlásené za chránený areál Soví les, s účinnosťou od 1.2.2011. Stal sa súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy. Predmetom ochrany v stupňoch 1 až 4 sú biotopy lužného lesa a mokradí európskeho významu a živočíchy, ktoré tam žijú. Naďalej bude slúžiť širokej verejnosti na oddych a rekreáciu.

Medzi ekologicky významné oblasti Bratislavy patrí aj Pečniansky les, ktorý sa nachádza na území od Prístavného mosta až po Most Lafranconi. Je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, platí tam dočasne 2. stupeň ochrany. Po kritizovanej ťažbe stromov bol v roku 2010 oznámený zámer vyhlásiť Pečniansky les za chránený areál, v ktorom by platila ochrana 3. – 4. stupňa. Jeho poslaním je podobne ako Soví les slúžiť verejnosti na prechádzky a oddych.

zdroje:

http://bratislava.sme.sk/c/5818906/v-sovom-lese-sovy-uz-mozno-nie-su.html#ixzz1nmWhoriv

http://www.lesmedium.sk/clanok.php?id=1596

http://www.sad-janka-krala.sk/

http://petrzalka.otvorene.sk/

http://www.ekoforum.sk/

http://www.sad-janka-krala.sk/obcianske-aktivity/nadej-pre-sad-janka-krala201c-dava-parku-opat-nadej

http://www.sad-janka-krala.sk/obcianske-aktivity/lesik-nebol-predany-investorovi-dakujeme

http://www.24hod.sk/Uz-je-uzemne-rozhodnutie-na-vystavbu-pri-Sade-Janka-Krala-cl32070.html

http://www.sad-janka-krala.sk/Redakcia


Top