Novinky – kauza BAJO

Dňa 19.apríla 2012 bola Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručená Žiadosť o potvrdenie, doplnenie, zmenu alebo nahradenie záväzného stanoviska, ktorú magistrátu adresovala Mestská časť Bratislava – Petržalka. Žiada v ňom vydanie neskoršieho záväzného stanoviska k investičnej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“, ktoré zohľadní zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, VZN č. 17/2011, ako aj skutočnosť, že predmetná stavba nemá platné záväzné stanovisko hlavného mesta. Lehota na vybavenie žiadosti bola do 21.05.2012.

Dňa 10. mája 2012 bola pracovníčkou Referátu usmerňovania investičných činností vypracovaná odpoveď, s ktorou sa však vedenie oddelenia nestotožnilo (Referát patrí pod Oddelenie územného rozvoja mesta).

V zákonnej lehote 30 dní nebola nová odpoveď spracovaná ani doručená a Magistrát tak zmeškal lehotu na vybavenie žiadosti.

MC BA-Pet_ziadost o potvrdenie, doplnenie, zmenu al. nahradenie zavazneho stanoviska_120402 (835)

Následne na to bola dňa 17. mája 2012 magistrátu doručená Opätovná žiadosť o potvrdenie, doplnenie, zmenu alebo nahradenie záväzného stanoviska, ktorú rovnako zaslala Mestská časť Bratislava – Petržalka. Na túto žiadosť pracovníčka Referátu nereagovala s odôvodnením, že Opätovná žiadosť sa týka tej istej veci ako žiadosť predošlá a túto považovala za vybavenú, keďže predmetný spis bol vyexpedovaný.

MC BA-Pet_opatovna ziadost o potvrdenie, doplnenie, zmenu al. nahradenie zavazneho stanoviska_120515 (839)

Pracovníčka Referátu opäť dostala predmetný spis na prepracovanie odpovede až 15. júna 2012, t.j. viac ako mesiac po doručení Opätovnej žiadosti. Podotýkame, že lehota na vybavenie Opätovnej žiadosti uplynie 18. júna 2012. Je teda vysoký predpoklad, že magistrát zmešká aj túto lehotu a Mestská časť začne konať podľa vlastného výkladu Územného plánu.

Na otázky kde sa spis zdržal, aké boli dôvody zdržania a kto je za to zodpovedný, pracovníčka  nevedela odpovedať, odporučila nám skontaktovať sa s vedúcou Oddelenia územného rozvoja mesta Ing. Máriou Kullmanovou. Následné pokusy skontaktovať sa s p. Ing. Kullmanovú boli neúspešné.

Dňa 15.06.2012 bolo Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle predchádzajúcich žiadostí Mestskej časti Bratislava – Petržalka vydané nové Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti. V tomto stanovisku magistrát NESÚHLASÍ s umiestením stavby Polyfunkčný objekt BAJO, cit. zo stanoviska:

  • predložená dokumentácia uvádza plochu riešeného územia 9,161 m2, pričom vlastníctvo investor deklaruje k pozemkom vo výmere 4,526 m2. Z doloženej situácie vyplýva, že východná hranica posudzovaného územia bloku je totožná s jestvujúcim susedným polyfunkčným objektom, pričom deklarovaná plocha riešeného územia podľa našich zistení nekorešponduje so skutočnou výmerou (cca 7800 m2) posudzovaného bloku,
  • chybný údaj v dokumentácii, kde nekorešponduje súčet celkových plôch bývania a občianskej vybavenosti.

V nadväznosti na uvedené, podľa našich prepočtov je dosiahnutý IPP = 2,06, IZP = 0,27, KZ = 0,42, t.j. nie je dodržaná regulácia intenzity využitia územia.

Z uvedeného vplýva, že uvažovaný zámer nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.“

MAGISTRAT BA_zavazne stanovisko hlavneho mesta SR BA k investicnej cinnosti_120628.pdf (1127)

 

Predmetné stanovisko bolo doručené Mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 27.06.2012. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka do dnešného dňa žiadnym spôsobom na toto stanovisko nezareagoval, aj keď mu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vyplýva povinnosť v takomto prípade návrh zamietnuť. V druhom rade stavebný zákon hovorí, že obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.


Top