Dňa 19.apríla 2012 bola Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručená Žiadosť o potvrdenie, doplnenie, zmenu alebo nahradenie záväzného stanoviska, ktorú magistrátu adresovala Mestská časť Bratislava – Petržalka. Žiada v ňom vydanie neskoršieho záväzného stanoviska k investičnej činnosti „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“, ktoré zohľadní zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, VZN č. 17/2011, ako aj skutočnosť, že predmetná stavba nemá platné záväzné stanovisko hlavného mesta. Lehota na vybavenie žiadosti bola do 21.05.2012.


Top