Verejná výzva – projekt BAJO / Marián Bajan

1. Žiadame nepovoliť výstavbu 25-podlažného polyfunkčného objektu BAJO na Krasovského ulici v Bratislave

Tento objekt nerešpektuje Územný plán zóny Celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, ktorý rieši v tomto priestore umiestnenie budovy o výške max. 6-podlaží. Rovnako nerešpektuje Urbanistickú štúdiu z roku 1995 schválenú Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 77/1995 zo dňa 12.5.1995, ktorá slúži ako podklad na usmerňovanie investičných činností v danej oblasti, ktorá v tomto priestore, hovorí o budovách do výšky max. 5-podlaží. Umiestenie budovy je plánované v kontakte so Sadom Janka Kráľa, ktorý je historickým mestským parkom, národnou kultúrnou pamiatkou, biocentrom regionálneho významu (RBC č.37) a genofondovo významnou plochou fauny a flóry podľa RÚSES mesta Bratislavy, SAŽP, 1994. Stavba bude mať negatívny dopad na budovou tienené a dopravou atakované dreviny v parku, ako aj na celkové životné prostredie a to hlavne z dlhodobého hľadiska.

Znázornenie zámerov investorov, ktoré boli korigované, ale Projekt BAJO ich môže oživiť

2. Žiadame o vypracovanie nového Územného plánu zóny medzi Starým mostom a Novým mostom, tak aby sa zabránilo ďalšej neriadenej snahe developerov o výstavbu v tesnej blízkosti Sadu Janka Kráľa v rozpore so schválenou plánovacou dokumentáciou

V územnom pláne zóny žiadame naďalej rešpektovať Urbanistickú štúdiu z roku 1995, ktorá slúži ako podklad na usmerňovanie investičných činností v danej oblasti. Ďalej žiadame v Územnom pláne zóny jasne zadefinovať limity možnej budúcej výstavby v blízkosti Sadu Janka Kráľa najmä z hľadiska povoľovanej výšky objektov a ďalej rešpektovať vytvorenie plánovanej pešej zóny a cyklistických chodníkov. Taktiež riešiť dynamickú dopravu súčasných aj budúcich objektov tak, aby doprava bola v dostatočnej vzdialenosti od hranice parku. Ďalšími opatreniami riešiť dlhodobé problémy, napr. parkovanie na Viedenskej ceste, príjazd do nákupného centra iným spôsobom, prevádzka výstaviska Incheba. 

Znázornenie situácie pri dodržaní schválenej urbanistickej štúdie


Top